Tüzük

TÜRK POMPA VE VANA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1: DERNEĞİN ADI
Derneğin adı “TÜRK POMPA VE VANA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ”dir. Aşağıdaki maddelerde (Dernek) kısa adı ile anılmıştır.

Madde 2: DERNEĞİN YERİ
Derneğin Merkezi Ankara’dadır. Şubesi yoktur.

Madde 3: DERNEĞİN AMACI
Türk Pompa ve Vana Sanayiine hizmet eden, pompa ve vana konstrüksiyonu veya imalatında çalışan gerçek şahısları ve iş adamlarını bir araya getirerek, Türkiye’de pompa ve vana sanayiinin her alanındaki sorunlarına ortak çözümler aramak, bu yolda dayanışmayı sağlamak; Türk Pompa ve Vana Sanayiinin gelişmesi, üretimde kalite ve verimliliğin artması, sektörün dış pazarlardaki rekabet gücünü artırmak için ortak girişimlerde bulunmak, sektörde çalışanlar arasında iletişim ve bilgi akımını artırmak, teknik yeniliklerden üyelerini haberdar etmek, araştırma ve geliştirmeyi teşvik ederek Türk Pompa ve Vana Sanayiinin kalkınmasına hizmet etmek.

Madde 4: ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ
Dernek kuruluş amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen alanlarda ve biçimlerde çalışmalar yapar.
4.1. Sektörün sorunlarını tespit ederek bu sorunların giderilmesi için çözümler üretir ve gereken girişimlerde bulunur.
4.2. Dernek üyesi olan pompa ve vana imalatçılarının ihtiyaçlarını tayin ve tespit eder, bu ihtiyaçların sağlanması yolunda kamu ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur.
4.3. Türkiye’de Pompa ve Vana İmalat Sanayiinin durumunu, faaliyetlerini, kapasiteyi, elde edilen aşamaları izler ve istatistiksel çalışmalar yapar. Bu çalışmaların sonuçlarını yayın, sirküler ve benzeri yollardan üyelerine duyurur.
4.4. Konu ile ilgili bilimsel, teknik toplantı, konferans, seminer, sergi ve benzerlerini düzenler. Gerekirse bu yönde yurt içi ve yurtdışı çalışmalarına katılır. (Dernek siyasi amaçlı hiçbir toplantıya katılamaz ve destek veremez.)
4.5. Üyeler arasında gerekli iletişimi kurabilmek için önlemler alır. Gereğine göre bilimsel duyuru, bülten, dergi çıkarabileceği gibi sektörün bilgilendirilmesine yönelik yayınları destekler.
4.6. Standart çalışmalarında dernek içi ve dernek dışı uzmanlarından faydalanır. Türk standartlarının sektörün ve ülkenin yararına oluşması için çaba gösterir ve girişimlerde bulunur.
4.7. Resmi Kuruluşlar ile temasa geçerek sektörü ilgilendiren konularda çıkacak yasa, yönetmelik, tüzük, şartname ve standartlara yönelik öneriler getirir ve bu hususta görüşlerini savunarak katkıda bulunur. Ayrıca yürürlükteki mevzuat hükümlerindeki uyumsuzlukların düzeltilmesi için çaba gösterir.
4.8. Pompa ve Vana konstrüksiyon ve imalatında, pompa ve vana sistemlerinin işletilmesinde ortaya çıkan bilimsel ve teknik, genel ve özel problemlerin çözülmesi ve yüksek verimli ve kaliteli pompa ve vana imalatına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılması için üniversiteler ve kamu araştırma kurumları ile işbirliği yapar. Gerekirse bu konuda yapılan çalışmalara çeşitli şekillerde destek verir.
4.9. Üyelerinin ve üye kuruluş mensuplarının görgü, bilgi ve deneyimlerini genişletecek her türlü etkinlikte bulunur.
4.10. Dernek, amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle, birliklerle, vakıflarla veya benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için müşterek çalışmalar yapabilir; Yönetim Kurulu kararıyla bunlara üye olabilir, bunlarla platformlar veya federasyonlar kurabilir, kurulmuş platform veya federasyonlara üye olabilir. Derneği Federasyonlarda temsil edecek üyeler, Genel Kurulca belirlenir.
4.11. Dernek, amaçları doğrultusunda, bilim ve teknolojiyi takip etmek, ticari ve teknik bilgi ve gelişmeleri üyelerine aktarmak, Türk Pompa ve Vana Sanayiini tanıtmak, küresel rekabet gücüne katkı sağlamak için sektörel uluslararası kuruluşlara, uluslararası üst dernek, federasyon gibi tepe örgütlerine Yönetim Kurulu kararıyla üye olabilir, bu kuruluşların yönetim ve çalışma organlarında görev yapmak üzere temsilci ve delegeler tayin edebilir.
4.12. Gerekli görülürse üyelerinin temsil ettiği pompa ve vana imalat firmalarının konstrüksiyon, geliştirme ve deneme ihtiyaçları için ortak “özel pompa ve vana araştırma ve test istasyonu” kurabilir.
4.13. Bağış toplama ile ilgili mevzuat ve ana hüküm çerçevesinde bağış alır ve yardım yapabilir.
4.14. Sektörel çalışmalarından kazanç temin etmek imkânı doğduğunda, İktisadi işletme kurarak ticari faaliyetlerde bulunabilir.
4.15. Dernek, faaliyetleri için ihtiyaç duyacağı taşınır, taşınmaz malları satın alabilir, satar, kiralar, kiraya verebilir ve taşınmazlar üzerinde hak tesis edebilir. Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında temsilcilikler açabilir.

Madde 5: ÜYELİK
Derneğin iki türlü üyesi vardır.
5.1. Asıl Üyeler: Sanayi Odalarına kayıtlı olup, Yönetim Kurulunca tespit edilen “pompa vana ve komponentleri konstrüksiyon ve imalatçısı” kriterlerine sahip tüzel kişilerle, bunların ortağı ve/veya mensubu gerçek kişiler veya Sektöre hizmet vermiş, teknik veya mesleki deneyimiyle Derneğe ve üyelerine katkısı olmuş ve olabilecek, öğretim üyeleri ve gerçek kişiler, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu uyarınca fiil ehliyetine sahip bulunmak koşulu ile Derneğe üye olabilirler. Asıl üye tüzel kişilerin veya asıl üye gerçek kişilerin ortağı ve/veya mensubu olduğu tüzel kişilerin imalatını gerçekleştirdikleri ürün grupları içerisinde en az bir ürününün TOBB’a bağlı odalar veya borsalardan alınmış “Yerli Malı Belgesi”ne ve bu ürünün üretildiğini gösterir kapasite raporuna sahip olması gerekmektedir. Hiçbir firma mensubiyeti olmayan Öğretim Üyeleri veya gerçek kişiler için böyle bir mecburiyet yoktur.
5.2. Onursal Üyelik: Derneğin amacına uygun çalışmalara herhangi bir yoldan katkısı olan veya olması muhtemel bulunan ve Derneğe üyeliği ile onur verebilecek nitelikteki şahsiyetlere Dernekçe verilen payedir. Yönetim Kurulu kararı ile verilen bu paye Genel Kurulun bilgisine arz olunur. Onursal Üyeler aidat ödemeyebilirler; Genel Kurula davet edilirler, burada söz hakkına sahiptirler, ancak, oy kullanamazlar.
Türk vatandaşı olmayan gerçek kişilerin Derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarından aranan şartlardan başka, Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmaları gerekir.
5.3. Pompa, vana ve armatür sektörleri dışında kalarak bu sektörlere yönelik diğer üretim alanlarında faaliyet gösteren üreticilerin pompa, vana ve armatür sektörlerine yönelik yeterli üretim yaptıkları hususunda üretim miktarlarını gösterir belgeleri derneğe sunmaları gerekmektedir. Dernek bu hususta aday üyeden yeterli üretim miktarını saptamak için farklı belgeler isteyebilir. Pompa, vana ve armatür sektörleri dışarısında üretim yapan firma sayısı dernekte temsil edilen toplam üye sayısının %20 sinden fazla olamaz.

Madde 6: DESTEKLEYİCİ KURULUŞ
Sanayi Odalarına kayıtlı olup, Yönetim Kurulunca tespit edilen “pompa vana ve komponentleri konstrüksiyon ve imalatçısı” kriterlerine sahip olan ve ortağı ve/veya mensubu gerçek kişilerin Derneğe Asıl Üye olma vasfını kazanmasını sağlayan kuruluşlardır. Destekleyici Kuruluş, aynı zamanda Asıl Üye de olabilir.

Madde 7: ÜYELİĞE KABUL EDİLME
Tüzel kişi iki Asıl Üyenin yazılı teklifi ve adayın başvurusu üzerine, Yönetim Kurulu Tüzüğün kendisine verdiği yetkilerle belirleyeceği “üyelik koşullarının” sağlandığını belgelemek suretiyle, başvuruyu inceler ve karara bağlar. Kararın olumlu olması halinde adayın giriş ve yıllık aidatlarının ödenmesi ile üyeliğe giriş gerekleri tamamlanmış olur. Dernek Yönetim Kurulu üyelik başvurularını 30 gün içinde karara bağlar sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.

Madde 8: ÜYELİKTEN AYRILMA
Dernek üyeliğinden ayrılma, a) Gerçek kişi Asıl Üyenin, ona üyelik vasfı kazandıran Destekleyici Kuruluş ile mensupluk ve/veya ortaklık ilişkisinin sona ermesi ve aynı aidat dönemi içinde bir başka Destekleyici Kuruluşla mensupluk ve/veya ortaklık bağı kuramamış olması, b) Tüzel Kişi Asıl Üyenin sektörel faaliyetini sona erdirmesi nedenleriyle üye olma şartını koruyamaması şekillerinde oluşur. Bunların dışında, her üye, dilediği anda, Yönetim Kuruluna yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmek suretiyle, ayrılmış sayılır. Bu durumdaki üyelerin kaydı Dernek Yönetim Kurulunca silinir. Üyelik hakkını kaybeden ya da üyelikten kendi isteğiyle ayrılmış olan üyelerin, ayrılmış sayılma tarihine kadar tahakkuk eden aidat borçları tahsil edilir. Ayrılan üyeler yeniden başvurmaları halinde yeni üye işlemi görerek tekrar üye olabilirler.

Madde 9: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Aşağıda belirtilen hallerde Yönetim Kurulu kararı ile Dernek üyeliğinden çıkarılma işlemi uygulanır:
a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
c) Yazılı ikazlara rağmen üyelik mali vecibelerini yerine getirmemek,
d) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
e) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
f) Dernek üyelerine veya 3. kişilere karşı serbest piyasa ve rekabet koşullarına aykırı hareket etmek, fikri mülkiyet haklarına tecavüz etmek, ihalelere fesat karıştırmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernek üyeliğinden çıkarılanların Genel Kurulda itiraz hakları vardır. Dernekten ayrılan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler.

Madde 10: DERNEĞİN ORGANLARI
Derneğin organları şunlardır:
10.1. Genel Kurul
10.2. Yönetim Kurulu
10.3. Denetim Kurulu
Dernek, başka organlar da kurabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul ve Denetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Madde 11: GENEL KURUL
Genel Kurul, Derneğin en yüksek organıdır. Genel Kurul, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine olağan olarak iki yılda bir Nisan ayı içinde toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde çağrılır ya da Denetim Kurulunun isteği üzerine Yönetim Kurulunun bir ay içinde yapacağı çağrı ile toplanır. Bu çağrının yapılmaması halinde Mahalli Sulh Hâkimliğinin Dernek Üyeleri arasından görevlendireceği 3 kişilik bir heyetin çağrısı ile Kurul zorunlu olarak toplanır. Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı toplanma isteği de olağanüstü toplantıyı gerektirir.

Madde 12: ÇAĞRI USULÜ VE TOPLANTI YERİ
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları Dernek merkezinde ve yurdun diğer illerinde yapılabilir. Yönetim Kurulu Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Genel Kurul toplantıları yukarıdaki hükümlerin aynı şekilde geçerli olacağı şekilde ve Dernekler Yönetmeliği hükümlerine uygun biçimde elektronik ortamda gerçekleştirilebilir.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunanların en az onda birinin görüşülmesini istediği hususların da gündeme alınması zorunludur.

Madde 13: TOPLANTI YETER SAYISI VE YAPILIŞ USULÜ
Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurul kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu ile alınır. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi gizli oyla yapılır. Genel Kurul toplantısına katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza atarak toplantı yerine girerler. Toplantı, Dernek Başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır ve toplantı yeter sayısının tespiti için yoklama yapılır. Toplantı yeter sayısının bulunduğunun anlaşılması üzerine üyeler arasından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Kâtip seçilerek “Toplantı Divanı” oluşturulur. Toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir. Toplantı bitiminde Divan Heyeti, düzenlenen toplantı tutanağını imzalar. Toplantı bitiminde bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir.

Madde 14: GENEL KURULDA OY KULLANMA VE KARAR ALMA USULLERİ
Genel Kurulda her Asıl Üyenin yalnız bir oy hakkı vardır ve üye oyunu şahsen kullanır. Tüzel kişi Asıl üyeler, temsille görevlendirdikleri kişi vasıtasıyla oy kullanırlar. Genel Kurulda kararlar (Dernek organlarının seçimi hariç) açık oylama ile alınır. Karar yeter sayısı, toplantıya katılan Asıl Üyelerin yarısından bir fazladır. Derneğin feshi ve tasfiyesinde ve tüzük değişikliği hakkındaki kararlarda 2/3 çoğunluk aranır. Dernek organlarının seçiminde gizli oy açık tasnif usulü uygulanır.

Madde 15: GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ
Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
15.1. Dernek organlarını seçmesi.
15.2. Gerektiğinde tüzük değişikliği yapması.
15.3. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası.
15.4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
15.5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
15.6. Derneğin uluslararası faaliyetlere katılması.
15.7. Derneğin fesih edilmesi.
15.8. Yönetim Kurulu ya da üyeler tarafından önerilecek geniş kapsamlı projelerin
amaçlar, mevzuat, tüzük ve yapılabilirlik doğrultusunda incelenerek karara
bağlanması.
15.9. Gündeme usulü gereği getirilen ve toplantıda üyelerin en az 1/10 tarafından
gündeme alınması istenen konuların karara bağlanması.
15.10. Üye ve giriş aidatlarının saptanması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
15.11. Dernek tüzüğünde ve mevzuatta Genel Kurulca yapılması öngörülen diğer
görevlerin yerine getirilmesi.
15.12. Yönetim Kurulu’nun verdiği üyeliğe kabul ve/veya üyelikten çıkarılma kararlarına ve üyeliği kendiliğinden sona ermiş bulunan üyelerin, üyeliği sona erdirici sebebin tahakkuk etmediğine ilişkin itirazların tetkik edilip son karara bağlanması.

Madde 16: YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu, Genel Kurulca üyeler arasında gizli oyla iki yıl için seçilen 9 (Dokuz) Asli, 5 (Beş) Yedek Üyeden müteşekkil olmak üzere seçilir. Kurul ilk toplantısını, en yaşlı üyenin başkanlığında açar ve bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı (biri Başkan Vekili de olmak üzere) ve bir Sayman seçerek görev bölümü yapar. Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan arka arkaya 3 Olağan toplantıya katılmayan üyenin Yönetim Kurulu Üyeliği sona erer. Asli Üyelerden boşalma olunca Yedek Üyeleri göreve çağırmak zorunludur.
Üst üste iki dönemden fazla Başkan olunamaz. Bir dönem aradan sonra eski Başkan’ın yeniden seçilmesi mümkündür.
Yönetim Kurulu’ndaki 9 (dokuz) asli üyeden başkan haricinde kalan 8 (sekiz) üyenin belirlenmesinde, üye tabanının oransal dağılımı göz önüne alınarak, her iki sektörün dengeli temsili gözetilir.
Yönetim Kurulu görev dağılımı esnasında, Başkan Yardımcılarından birinin pompa sektöründen, diğerinin vana sektöründen gelmesi esastır. Başkan, Başkan Yardımcısı ve Saymanlık yapacak üyelerin Dernek Yönetim Kurulunda daha önceden en az bir dönem görev yapmış olması gereklidir.

Madde 17: YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Yönetim Kurulu, Derneğin yürütme organıdır. Tüm faaliyetler bu Kurulca yürütülür. Bu Kurulun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
17.1. Derneğin amaç ve çalışma konuları kapsamında kararlar alıp uygulamak. Genel Kurulca alınan kararları uygulamak.
17.2. Tüzük prensipleri dâhilinde Üyelik ve Destekleyici Kuruluş olmak niteliklerini tespit etmek, aday üye başvurularını karar bağlamak, üyelik vecibelerini yerine getirmeyen üyelerin Dernekle ilişkilerinin usulüne uygun olarak kesilmesini sağlamak.
17.3. Derneği temsil etmek ya da bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına veya bir üçüncü kişiye yetki vermek.
17.4. Dernek gelir ve giderlerine ait işlemleri yapmak, Faaliyet Raporu, Bilanço ve gelecek döneme dair Bütçe ve aidat önerilerini hazırlamak ve Genel Kurula sunmak. Gerektiğinde bütçe fasılları arasında aktarma yapmak.
17.5. Gerekli personelin istihdamı, tayin ve terfileri, ücretler gibi hususlarda karar vermek.
17.6. Toplantı gündemini hazırlayarak Genel Kurulu usulüne uygun olarak olağan ya da olağanüstü toplantıya çağırmak.
17.7. Dernek tüzüğü ve mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak.
17.8. Genel Kurul yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, Derneğe ait taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa etmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.
17.9. Genel Kurul yetkisi ile üyelik giriş aidatını ve yıllık aidatı belirlemek.

Madde 18: DERNEK BAŞKANLIĞI, ÖNCEKİ BAŞKANLIK VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
18.1. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Dernek Başkanıdır. Dernek Başkanı bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Başkanın bütün yetkilerine sahiptir.
18.2. Bir önceki dönemin Dernek Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinin sona ermesi halinde, Derneğe hizmetini Önceki Başkan sıfatıyla sürdürür. Yönetim Kurulu toplantılarına davet edilir; söz hakkı vardır, oy hakkı yoktur. Dernek adına yapacağı temsil ve tanıtım görevlerinde, Önceki Başkan sıfatını kullanır. Başkanın Yönetim Kurulu Üyeliği sona erene kadar, Önceki Başkanın görevi devam eder.
18.3. Yönetim Kurulu tüm üyelere haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Toplantı çağrıları Başkan, Başkan bulunmadığı takdirde Başkan Vekili tarafından yapılır. Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
18.4. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu toplantılarını Dernekler Yönetmeliği hükümlerine uygun biçimde elektronik ortamda gerçekleştirebilir.

Madde 19: DENETİM KURULU
Denetim Kurulu, Genel Kurulca üyeler arasında gizli oyla iki yıl için seçilen 3 (üç) Asil ve 3 (üç) Yedek Üyeden oluşur; Derneğin yetkili denetim organıdır. Kurul ilk toplantısında aralarından bir Başkan ve bir Raportör seçer; en az altı ayda bir olağan olarak, gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır. Kararlarını salt çoğunlukla verir. Bu Kurulun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
19.1. Dernek, Tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetlemek ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunmak.
19.2. Yönetim Kurulunca düzenlenen Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Gider Tabloları hakkındaki inceleme sonuçlarını ve önerilerini Genel Kurula sunmak.
19.3. Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak.

Madde 20: DERNEĞİN GELİRLERİ
Derneğin gelir kaynakları şunlardır.
20.1. Giriş Aidatı:
a) Asıl Üyelik için başvuru sırasında bir defaya mahsus olmak üzere alınan Giriş Aidatı Genel Kurul’un verdiği yetkiyle Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.
b) Asıl Üye olan Öğretim üyeleri (bir firmayı temsil etmedikleri takdirde) Giriş Aidatı ödemezler.
c) Üyelik başvurusunda Giriş Aidatı ile Yıllık Aidatın birlikte ödenmeleri zorunludur.
20.2. Yıllık Aidat:
a) Asıl Üyelerden alınan Yıllık Aidat Genel Kurul’un verdiği yetkiyle Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.
b) Yıllık Aidatın tahsil zamanı ve yöntemi Yönetim Kurulunca belirlenir.
c) Yeni üyeler, üyeliklerinin ilk yılında, yıllık aidatın üyeliklerinin başladığı dönemden itibaren olan kısmını ödemekle yükümlüdür. Bu kısım üyeliğin başladığı ayın birinci gününden itibaren hesaplanır.
20.3. Dernekçe yapılan gelir getirici faaliyetler ve alınan bağışlar ve yardımlar.

a) Dernekçe tertip edilen sektörel faaliyetler, seminer, kongre ve konferanslar
gibi toplantı organizasyonları, sergi ve fuar organizasyonları, eğitim program ve kursları.
b) Dilimize tercüme edilebilecek yabancı yayınlar, dış ticaret envanterleri, Pazar
araştırmaları gibi yayın haline getirilebilecek materyalin sektörün ve üçüncü şahısların hizmetine sunulması karşılığında alınabilecek yardım ve bağışlar.
c) Yayınlar, internet sitesi ve toplantı organizasyonları için alınabilecek
sponsorluklar, reklam gelirleri.
d) Sosyal faaliyetlerden, gezi, yemek, balo v.b. etkinliklerden elde edilen gelirler.
e) Derneğin mal ve nakit varlıklarından elde edilebilecek, kira, faiz v.b. gelirler.
f) Derneklerle ilgili mevzuata aykırı olmamak şartı ile Derneğe yapılacak diğer yardımlar.

Madde 21: KABUL EDİLEMEYECEK VEYA YAPILAMAYACAK YARDIMLAR
Dernek siyasi partilerden, işçi ve işveren kuruluşlarından, meslek kuruluşlarından maddi yardım kabul edemez ve bu kuruluşlara maddi yardım yapamaz. Derneğin kuruluş amaçları doğrultusundaki faaliyetlerinin gereği olarak üye olabileceği ulusal veya uluslararası üst organizasyonların (Birlikler, Federasyonlar ve Konfederasyonlar gibi) aidatları, ödentileri ve bunlara yapılabilecek veya bunlardan alınabilecek maddi destek ve yardımlar bu madde kapsamına girmez.

Madde 22: GELİR VE GİDERLERDE USUL
Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli yönetmeliğe uygun olarak düzenlenir. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Çalışma dönem bütçesinin giderler çizelgesinde bölümler ve maddeler olarak gösterilen giderler, fatura ve alındı belgesi ya da harcama tutanağına bağlanır ve Başkan oluru ile ödenir.

Madde 23: DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğüne göre Denetim Kurulu tarafından denetim gerçekleştirilir. Derneğin amacını gerçekleştirmek için bir araya gelen üyelerin arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülebilmesi, dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirtilen çalışma planının ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi şekilde gerçekleşmesi için Denetim Kurulunun görüşlerine ve tasdiklerine esas olmak üzere, Genel Kuruldan geçirilmek suretiyle Yönetmelik çıkarılabilir.

Madde 24: TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER
Dernek İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenen defterleri tutar. Bu defterlerin dernekler biriminden veya noterden tasdik edilmesi zorunludur.

Madde 25: DERNEK TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ (FESİH VE TASFİYE)
Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Dernek Genel Kuruluna katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler tüzüğe göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih’e ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Derneğin diğer şekillerde fesih, infisahı (dağıtılmış sayılması) veya kapatılma hallerinde kanun hükümleri uygulanır.

Madde 26: MAL VARLIĞININ TASFİYESİ
Derneğin feshi ya da infisahı halinde mal varlığı Dernek Genel Kurulunun vereceği karar uyarınca yardım kurullarına verilir. Genel Kurulca bir karar alınmamış ise Derneğin varlığı hazineye intikal eder.

Madde 27: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Genel Kurul kararıyla tüzük değişikliği yapılabilir. Tüzük değişikliği toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin (2/3) oyu ile olur.

Madde 28: DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için kasasında yeteri kadar para bulunmadığı takdirde Genel Kurulca tespit edilen miktar kadar borçlanma yapabilir.

Madde 29: ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
Genel Kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetim Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilenlerin adları ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve adresleri, tahsil durumları, nüfusa kayıtlı oldukları yerler ve diğer evraklarla birlikte bir yazı ile mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

Madde 30: HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Dernek Tüzüğünde hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 31: KURUCULAR
Ad, meslek ve işyerleri aşağıda yazılı kişiler Derneğin Kurucu Üyeleridir.
Aykut Erensoy, Elektrik Mühendisi, ALPOM Genel Müdürü
Baha Atabek, Dr. Makina Mühendisi, Teknik Danışman
Cahit Özgür, Prof. Dr. Öğretim Üyesi
Haluk Karadoğan, Prof. Dr. İTÜ Anabilim Dalı Bşk.
Kutlu Karavelioğlu, Makina Y. Mühendisi SMS & Layne Bowler Bşk. Vekili
Özer Polatoğlu, Makina Y. Mühendisi, MAS Yön.K.Bşk.
Özden Ertöz, Makina Mühendisi, VANSAN Genel Müdürü
Süleyman Bulak, İşletmeci, Teknik Yayıncılık Yön.K.Bşk.
Şeref Çelebi, Makina Mühendisi, STANDART Fabrika Md.
Tayfun Başaran, Y.Kimyager, DAF Yön.K.Bşk.Y.
Yücel Günal, Makina Y. Mühendisi, GMS Yön.K.Bşk.
Yusuf Köseoğlu, İşadamı, ŞAHİNLER Yön.K.Bşk.

TÜRK POMPA VE VANA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Nurdan Yücel, Yönetim Kurulu Başkanı
Ercan Çelebi, Başkan Yardımcısı
Sinan Özgür, Başkan Yardımcısı
Vahdettin Yırtmaç, Sayman
İbrahim Akdemir
Murat Çopur
İsmail Gökhan Çıtak
Bülent Hacıraifoğlu
Ziya Şeftalioğlu