Üyelik

Değerli Üreticimiz;

Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği olarak 1996’dan beri Türk Pompa ve Vana Sanayinin gelişmesi, üretimde kalite ve verimliliğinin arttırılması, araştırma ve geliştirmenin teşviki, sektörümüzün kalkınmasına hizmet edilmesini amaçlarına yönelik olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
53 üretici firma ve bu firmalara mensup 64 üyeden oluşan derneğimizin diğer bir amacı da üye sayısını arttırarak etkinliğini güçlendirmektir. Bu nedenle sizleri dernek imkân ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

1.Avrupa Pompa Üreticileri Derneği(EUROPUMP) ve Avrupa Vana ve Armatür Sanayicileri Derneği(CEIR) yıllık toplantılarına, çalışma grubu, komisyon-komite toplantıları ve teknik gezilere katılma hakkı.

*Derneğimiz şu anda CEIR Başkanlığı görevini yürütmektedir. www.ceir.eu
*Europump İcra Kurulu’nda görevimiz devam etmektedir. www.europump.org
*Dernek üyelerimiz CEIR ve EUROPUMP bünyesinde aşağıdaki komisyon/komite toplantılarında yer alma imkânı kazanmaktadır;
EUROPUMP Bünyesinde Faaliyet Gösteren Komisyonlar:
Teknik Komisyon
Pazarlama ve Halkla İlişkiler Komisyonu
Standardlar Komisyonu
Küçük ve Orta İşletmeler Komisyonu
CEIR Bünyesinde Faaliyet Gösteren Komiteler:
Sıhhı Tesisat Vanaları ve Armatürler Teknik Komitesi
Endüstriyel ve Bina İçi Vanalar Komitesi
Pazarlama Komitesi
Bu komitelerin altlarında spesifik konularla ilgilenen çalışma grupları da yer almakta ve üyelerimiz bu çalışma grubu toplantılarında da yer alabilmektedir.
İlgili komite ve komisyonlar Avrupa’nın önde gelen firmalarının temsilcileriyle toplanmakta ve özellikle Avrupa’da standardların oluşturulması konusunda etkin rol oynamaktadır. Üyelerimiz Teknik ve Mevzuatla ilgili hususlarda söz sahibi olmakta ve ilgili konularda Avrupa Komisyonu ile yapılan toplantılara da katılabilmektedir.
CEIR girişimi ile suyun korunmasını amaçlayan, banyo ekipmanlarını kapsayan (musluklar, duşlar, duş başlıkları, küvetler, klozetler, sifonlar, pisuvarlar vb.) ve gönüllü bir etiket olan Birleşik Su Etiketi (Unified Water Label – UWL)’nin Türkiye temsilciliğini derneğimiz yürütmektedir.

2.Sektörümüzü ilgilendiren yürürlüğe girecek Avrupa Direktiflerinden/Standardlarından önceden haberdar olma olanağı ve sektörlerimizle ilgili bütün gelişmeleri içeren Orgalime bültenlerine ve Güncellenmiş Yürürlük Tablolarına erişim imkânı,

3.Bu konudaki çalışma gruplarına katılma olanağı,

4.Derneğimizin her yıl yayınlamakta olduğu sektörlerimiz ile ilgili Dış Ticaret Envanterini ücretsiz elde etme ve düzenli olarak duyurusu yapılan aylık dış ticaret verilerine ulaşım imkânı,

5.Dernek tarafından çevirisi yapılarak yayınlanan teknik yayınlara ücretsiz sahip olma imkânı,

6.Derneğimiz internet sitesinde reklam verme olanağı ve firmanızın internet sitesine direkt link imkânı,

7.Derneğimiz üyelerini kapsayan katalogda yer alma ve derneğin stand açarak katılacağı yurt içi ve yurt dışı fuarlarda firmanızı tanıtım imkânı,

8.Hedef ülke pompa-vana üreticileri ile planlanan ikili gezilere, teknik gezilere ve aktivitelere katılma imkânı,

9.Derneğimizin Kurucu olarak yer aldığı Türkiye Makina Federasyonu’na aktif katılım ve sektörümüzün sorunlarını aktarma imkânı,

10.Dernek olma nedeni ile resmi idarelerde (TSE, DSİ, İlgili Bakanlık ve Genel Müdürlükler vb.) sorunlarımızı daha kolay dile getirme imkânı,

11.EUROPUMP’ın yayınladığı Dünya Pazar raporlarını çok düşük ücretle her yıl elde etme imkânı,

12.Yurtiçinde sektörlerimizi ilgilendiren toplantı, seminer ve gelişmelerden haberdar olma imkânı,

13.Gerçekleştirilecek ortak Fuar, Kongre ve diğer aktivitelere katılma imkânı,

14.Sektörün gelişmesinde Ar-ge çalışmalarının öneminin farkında olan derneğimiz, sektör çalışma alanına giren konuları en geniş kapsamda tartışmak, bir yandan imalatçılarımızın ilerlemelerini sergilerken, öte yandan yatırımcıların ihtiyaçları doğrultusunda projeksiyonlar yapabilmek ve bilgiyi tabana yaymak olan “Pompa ve Vana Kongre”lerini organize etmektedir. İTÜ Makine Fakültesi ve ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü işbirliği içinde, O.D.T.Ü.’de 13-14 Şubat 2020 tarihinde 10.sunu gerçekleştirdiği kongrenin teması “Dijital Dönüşüme Hazırlanan Türkiye” olmuştur. Sözkonusu kongrelerin yakından takibi, sektörel gelişmelerden ve diğer üyelerin çalışmalarından haberdar olma ve indirimli sponsorluk avantajlarından yararlanma imkânı,

15.2018 yılından itibaren geçerli olmak üzere ISK Sodeks Fuarı’nda dernek üyesi firmalara uygulanacak olan indirimli fiyatlardan yararlanma imkânı,

16.Sorunlarımızı tek tek firma olarak dile getirmek yerine Dernek olarak çok daha güçlü bir ses olarak dile getirme imkânı,

17.İlki 2015 yılında, ikincisi 2019, üçüncüsü 2020 ve sonuncusu 2021 yılında güncel verilerle sektörlerin istifadesine sunulmuş olan, sektörlerimizle ilgili başka bir yerde bulamayacağınız bilgileri içeren Pompa-Vana-Kompresör Sektör Sanayii Raporlarını ve bundan sonra hazırlanacak olan raporları üyelerimize özel indirimli fiyatlardan elde etme imkânı,
gibi imkânlardan yararlanmaya davet ediyoruz.

Daha gür bir sesle sorunlarımızı dile getirmek, birlikte sinerji yaratmak ve sektörümüzü güçlendirmek için derneğimizin seçkin üye profilinde sizleri de görmek bizlere gurur verecektir.

Dernek üyeliğinizi işletmeniz için bir gider değil bir yatırım olarak görmenizi temenni ederiz.

Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği

ÜYELİK KOŞULLLARI

Türk Pompa ve Vana Sanayiine hizmet etmek, pompa-vana veya komponentleri konstrüksiyonu veya imalatında çalışmak ve Dernekler Kanunu hükümlerine göre derneklere üye olabilmek koşullarını taşımak POMSAD üyeliğinin ön koşullarıdır.

Asıl Üyeler; Sanayi Odalarına kayıtlı olup, Yönetim Kurulunca tespit edilen “pompa vana ve komponentleri konstrüksiyon ve imalatçısı” kriterlerine sahip tüzel kişilerle, bunların ortağı ve/veya mensubu gerçek kişiler veya Sektöre hizmet vermiş, teknik veya mesleki deneyimiyle Derneğe ve üyelerine katkısı olmuş ve olabilecek, öğretim üyeleri ve gerçek kişiler, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu uyarınca fiil ehliyetine sahip bulunmak koşulu ile Derneğe üye olabilirler. Asıl üye tüzel kişilerin veya asıl üye gerçek kişilerin ortağı ve/veya mensubu olduğu tüzel kişilerin imalatını gerçekleştirdikleri ürün grupları içerisinde en az bir ürününün TOBB’a bağlı odalar veya borsalardan alınmış “Yerli Malı Belgesi”ne ve bu ürünün üretildiğini gösterir kapasite raporuna sahip olması gerekmektedir. Hiçbir firma mensubiyeti olmayan Öğretim Üyeleri veya gerçek kişiler için böyle bir mecburiyet yoktur. Onursal Üyelik; Derneğin amacına uygun çalışmalara herhangi bir yoldan katkısı olan veya olması muhtemel bulunan ve Derneğe üyeliği ile onur verebilecek nitelikteki şahsiyetlere Dernekçe verilen payedir.

Destekleyici Kuruluşlar, Sanayi Odalarına kayıtlı olup, Yönetim Kurulunca tespit edilen “pompa vana ve komponentleri konstrüksiyon ve imalatçısı” kriterlerine sahip olan ve ortağı ve/veya mensubu gerçek kişilerin Derneğe Asıl Üye olma vasfını kazanmasını sağlayan kuruluşlardır. Destekleyici Kuruluş, aynı zamanda Asıl Üye de olabilir.

Tüzel kişi iki Asıl Üyenin yazılı teklifi ve adayın başvurusu üzerine, Yönetim Kurulu Tüzüğün kendisine verdiği yetkilerle belirleyeceği “üyelik koşullarının” sağlandığını belgelemek suretiyle, başvuruyu inceler ve karara bağlar. Kararın olumlu olması halinde adayın giriş ve yıllık aidatlarının ödenmesi ile üyeliğe giriş gerekleri tamamlanmış olur. Dernek Yönetim Kurulu üyelik başvurularını 30 gün içinde karara bağlar sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.

ÜYELİK İÇİN İSTENİLEN BELGELER

• Üyelik Başvuru Formu, (*)
• Taahhütname (Antetli Kâğıda uyarlanmış), (*)
• Sanayi Odası Belgesi, (*)
• Kapasite Raporu, (*)
• Yerli Malı Belgesi (*)
• İkametgâh Senedi,
• Nüfus Cüzdanı Sureti,
• Giriş Aidatı ve Yıllık Aidatın Yatırıldığı Makbuz Fotokopisi
Denizbank – Başkent Ticari Merkez ve Kamu Finansmanı Şb.
Şube Kodu (4140)
Hesap Adı: POMSAD Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği
IBAN: TR89 0013 4000 0164 5577 7000 01
• 4 Adet Vesikalık Resim,

Not: – Giriş Aidatı 34.000,00 TL – Yıllık Üyelik Aidatı: 17.000,00 TL

(*) Yeni üyeler, üyeliklerinin ilk yılında, yıllık aidatın üyeliklerinin başladığı dönemden itibaren olan kısmını ödemekle yükümlüdür. Bu kısım üyeliğin başladığı ayın birinci gününden itibaren hesaplanır.

(*) Öncelikli olarak